Monday, 27th January 2020
Newport - Newport Parrog

Eglwyswrw Community Council

image of Eglwyswrw Community Council

Ardal Cyngor Cymuned Eglwyswrw

Croeso i ardal Eglwyswrw, Meline, Ffynnongroes a Brynberian - broydd lle mae'r iaith Gymraeg yn ffynnu ar wefusau'r trigolion lleol a nifer o ddysgwyr brwd.

Mae'r ardal yn ymestyn o odre gogledd mynydd dir y Preseli ar hyd glannau'r Afon Nyfer a thua'r arfordir. Mae'r Cyngor Cymuned yn gyfrifol am tua 633 o breswylwyr sy'n byw mewn 299 o gartrefi.

Brith yw'r cyffiniau o olioncyntefig gan gynnwys cromlech unigryw Pentre Ifan, bryngaer hynafol Foel Drygarn ac adgynhyrchiad trawiadol o dai crynion Oes yr Haearn ar hen safle Castell Henllys.

Nepell o'r pentref mae gelltydd hynafol Pengelli a Phant Teg gyda'u llwybrau yn ymdroelli ymysg cymunedau naturiol prin. Mae glannau'r afonydd, y nentydd a'r mynydd-dir yn frith o lwybrau amrywiol hefyd. Saif canran o'r plwyf o fewn Parc Cenedlaethol Penfro.

Ysgol Gynradd Gymunedol yw Ysgol Eglwyswrw saif yng nghalon y pentref gyferbyn a Eglwys Sant Cristiolus. Adeiladwyd yr Ysgol bresennol yn 1972 fel ysgol ardal pan gauwyd yr Hen ysgol ac Ysgolion Llwynihirion ac Eglwyswen. Erbyn hyn mae'r dalgylch yn ymestyn cyn belled a ardaloedd Glanrhyd, Llantwd, Bridell a chyffiniau Trewyddel a Blaenffos. Estynwyd yr ysgol yn 2005 gan ychwanegu neuadd eang a chysgodfan. Tu hwnt i'r adeilad mae caeau diogel mewn amgylchfyd wledig gyda golygfeydd hyfryd. Mae'r ysgol yn cynnig addysg o safon uchel i blant 4 - 11. Darperir addysg uwchradd gan Ysgol Y Preseli, Ysgol Uwchradd Aberteifi ac Ysgol Bro Gwaun.

Gerllaw i'r ysgol gynradd mae'r Hen Ysgol - Canolfan brysur a llwyddiannus (a agoryd yn 1998). Dyma gartref rheolaidd y Cyngor Cymuned, Yr Ysgol Feithrin, Cylch Ti a Fi, Sefydliad y Merched, Y Gymdeithas Dreftadaeth a Phwyllgor y Pentref gyda llawer o weithgareddau eraill ychwanegol.

Neuadd yr Eglwys yw man cyfarfod Clwb Ffermwyr Ifanc Eglwyswrw - clwb llwyddianus sy'n cynnig ystod eang o brofiadau diwylliannol a chymdeithasol i ieuenctid y fro.

Cauwyd Ysgol Gynradd Llwynihiorion yn 1972. Fe'i prynwyd gan y gymuned leol yn 1981 a'i hagor fel Canolfan Gymunedol Brynberian - mae hon eto yn ganolfan fywiog, yn gartef i Eisteddfod lewyrchus Brynberian a'r Sioe flynyddol, heblaw llawer o weithgareddau ac achlysuron eraill.

Saif neuadd pentref Ffynnongroes ar ymyl y ffordd sy'n arwain i Grymych. Fe'i hadeiladwyd yng nghanol y pymdegau gan wirfoddolwyr yr ardal. Maw wedi ei hadnewyddu droeon ac yn fan cyfarfod i Ferched Y Wawr a Chwmni Drama'r Mochyn Du ymysg gweithgareddau eraill.

Saif Eglwys Sant Cristiolus mewn mangre ganolog ar fryncyn yn y Pentref. Un o'i nodweddion yw ffenestr drawiadol ar ffurf olwyn gyda phatrymau cain o wydr lliw.

Yn ystod Mis Awst eleni (2014) bu achlysur arbennig ar safle'r Eglwys - cynhaliwyd Gwasanaeth Coffa a Chysegru Cofeb i anrhydeddu bechgyn yr ardal a syrthiodd yn y Ddwy Ryfel Byd. Y Canghellor Canon Gerwyn Morgan fu'n arwain y Gwasanaeth a dadorchuddiwyd y gofeb gan Mr Steven John o'r "West Memorial Project" a'i bendithio gan Arglwydd Esgob Ty Ddew. Arianwyd y prosiect gan Gymdeithas Treftadaeth Eglwyswrw a'r Fro. Malcolm Gray o "Glasfryn Engraving" Ty Ddewi a ddyluniodd ac adeiladu'r Gofeb. Tystiolaeth o werthfawrogiad ardal a chydymdeimlad dwys i'r bechgyn a chyda eu teuluoedd yw'r Gofeb drawiadol.

Cynhelir oedfa yn Eglwys Meline unwaith y mis am 2.0yp. yn ystod Sul cynta'r mis.

Mae gan y Bedyddwyr Cymraeg ddau gapel yn y fro - Capel Bethabara yn nhreflan Pontyglasier a Chapel Ebenezer i gyfeiriad Rhoshill.

Saif Capel Annibynnwyr Brynberian ynghnaol y pentref a'i gangen, Pontcynon ar lan yr Afon Nyfer yn y dyffryn islaw.

Cynhelir cyfarfodydd y Cyngor Cymuned ar yr nos Fawrth cynta ym mhob mis (heblaw mis Awst) yn yr Hen Ysgol ac maent yn agored i'r cyhoedd.

Eglwyswrw and District Community Council.

Welcome to Eglwyswrw, Meline, Crosswell and Brynberian districts, where the Welsh language is thriving not only among Welsh speakers but also among enthusiastic learners.

The Community Council catchment extends from the northern foothills of the Preseli, along the River Nevern towards the coast.

The Community Council consists of eight Councillors who are responsible for the 633 inhabitants of the Parish living in 299 homes. The parish is partly within The Pembrokeshire National Park.

The area is rich in historical sites with the iconic cromlech of Pentre Ifan, while the hill fort of Foel Drygarn (although outside the immediate parish) forms a distinctive backdrop. We also boast the striking Iron Age round house construction at Castell Henllys within our boundary. The ancient woodland of Pengelli and Panteg are within the vicinity - a paradise for walkers and those interested in nature. The foothills of the Preseli and the riversides also offer a variety of pathways.

Eglwyswrw Community (Primary) School is situated in the centre of the village. The present school was built in 1972 as an area school when the Old School Eglwyswrw, Llwynihirion and Whitechurch were closed. By now the catchment has included Glanrhyd, Llantood, Bridell and the Moylgrove areas.

The school was extended in 2005 with the benefit of a large hall and a sheltered activity and play area. Beyond the building are the playing fields situated in a pleasant environment and enjoying a fine view of the Preseli hills.

The school offers an education of a high standard for pupils from 4 to 11. The Secondary Schools provide education at Ysgol Y Preseli, Ysgol Uwchradd Aberteifi and Ysgol Beo Gwaun.

In close proximity of the Primary School is Yr Hen Ysgol - a busy and succesful centre (established as a Community Centre in 1998) This is the home of the Community Council, Yr Ysgol Feithrin, Cylch Ti a Fi, Women's Institute certain meetings of the Eglwyswrw Heritage Society and the various Village Committees.

Llwynihirion School was closed in 1972 - the building was purchased by the local community in 1981 and was established as Brynberian Community Centre - a busy venue. It is the home of the highly appraised Brynberian Eisteddfod and the annual Produce show amongst many other activities.

Crosswell Village Hall stands on the by-road leading to Crymych. the Hall was built during the mid 50's by local volunteers. It has been renovated many times over the years and is the home of Merched y Wawr and Cwmni'r Drama'r Mochyn Du among other community activities.

Eglwyswrw Church Hall is the venue of The Eglwyswrw Young Farmer's Club - a well established and successful club which provides a wide range of experiances for young people (11-26) and has played a pivotal role in the area, both culturally and sociably.

Th e Church of St.Cristiolus stands on a mound in the centre of the village. One of its attributes is a striking rose window with intricate patterns in stained glass. A bilingual service is held on the first Sunday of each month.

During August (2014) a special occasion took place at the church precinct - a Memorial Service and Dedication to honour the servicemen who lost their lives during the two World Wars. the service in the church was led by the Chancellor Canon Gerwyn Morgan and the Memorial was unveiled by Mr. Steven John of West Wales Memorial Project. The project was funded by The Eglwyswrw Heritage Society who are very grateful to Malcolm Gray of "Glasfryn Engravings"' St. David's for his accompolished design and execution.

The Memorial bears witness to the locality's gratitude and sympathy to the fallen and their families.

Meline Church is situated on a by-road between Eglwyswrw and Felindre Farchog. Services are held there during the first Sunday of every month.

The are two Welsh Baptist Chapels within the locality - Bethabara in the hamlet of Pontyglasier and Ebenezer in the direction of Rhoshill. Brynberian Indepenent Chapel is situated in the centre of the village while on the banks of the River Nevern below is Pontcynon a branch of the mother church.

The Community Council is represented by 8 elected councillors and a clerk. This council is responsible for the lower level of goverment and is the nearest to the people. Meetings are held on the first Tuesday of every month (except during August) and are open to the puplic.

Recent Uploads:

Council Boundaries:

Contact Details:

Mrs Helen Evans (Clerk)
Arosfa,
Eglwyswrw,
Crymych,
Pembrokeshire,
SA41 3UJ
T: 01239 891674
View All Contacts